Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  vúředních dnech a hodinách:

  pondělí 10:00 - 12:00  13:00 - 17:00
  středa 10:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 585 014 875
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obecbabice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk, případně faxem na číslo 585 014 875.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 10:00 - 12:00  13:00 - 17:00
středa 10:00 - 12:00  13:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 585 014 875
Poštou na adresu Obecní úřad Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk
Elektronicky na e-mail: podatelna@obecbabice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: qkqbtys
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

Vyhledávání informace za 1 hodinu činnosti

150,- Kč

Cena se počítá za první celou hodinu + každou započatou půlhodinu. 
   
Pořízení listinných kopií  
černobílá jednostranná fotokopie formátu A4

2,- Kč

černobílá oboustranná fotokopie formátu A4

4,- Kč

barevná jednostranná fotokopie formátu A4 10,- Kč
barevná oboustranná fotokopie formátu A4 20,- Kč
   
Pořízení kopie na vlastní nosič dat 10,- Kč
   
Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálního sazebníku České pošty

Požadované informace se zasílají obálkou s dodejkou do vlastních rukou. 

Určující podmínky:
Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací