Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Babice

2. Důvod a způsob založení

Obec Babice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1823405329/0800

6. IČ

00635260

7. DIČ

CZ00635260, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace

Informace podle zákona č.106/1999 Sb. - r.2024 

žádost poskytnutí informace.pdf         odpověď na žádost o poskytnutí informace.pdf

Informace podle zákona č.106/1999 Sb. - r.2022

Žádost 10.7.2022.pdf        odpověď k žádosti ze dne 10.7.2022 dle zákona č.106/1999 Sb.pdf

 

Informace podle z.106/1999 Sb. č.1/2018.pdf

Odpovědi na žádosti dle 106/1999 v roce 2019 

GDPR

(Nařízení EU č.2016/679) účinnost od 25. 5. 2018

  • Správce osobních údajů: OBEC BABICE, IČ: 00635260, Babice 65, 785 01 Šternberk
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Berka
  • Kontaktní údaje na pověřence: e-mail mr-sternbersko@seznam.cz, tel: 725 514 744

Obec Babice - oznámení pověřence GDPR.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: